Select Your City
 

Showing 1 - 24 of 33 Results


1.
Integr T M Rketinga Komunik Cija Viesn C

Integr T M Rketinga Komunik Cija Viesn C by Agunova J Lija Paperback - 1 July 2014

 4,617.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Agunova J Lija
2.
Kartona Iepakojuma Ekodizains Un Inovat VI Dz Ves Cikla Risin Jumi
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Kokla Ova S...
3.
Korporat V Kult Ras Diplom Tija

Korporat V Kult Ras Diplom Tija by Buiko Krist Ne Paperback - 16 December 2014

 4,068.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Buiko Krist Ne
4.
Soci Lekonomisko Faktoru Re Ion L P T Juma Pieredze

Soci Lekonomisko Faktoru Re Ion L P T Juma Pieredze by Krasko Vadims and Voronovs Viktors Paperback - 30 September 2014

 5,697.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Krasko Vadi...

5.
Darba Motiv Ciju Veicino O Faktoru Noteik Ana Valsts P Rvald

Darba Motiv Ciju Veicino O Faktoru Noteik Ana Valsts P Rvald by Jev Uka Ludmila Paperback - 25 March 2015

 2,994.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Jev Uka Lud...
6.
Darbinieku Motiv Cija Inovat Vu Prasmju Apg Anai

Darbinieku Motiv Cija Inovat Vu Prasmju Apg Anai by Ipena Inga Paperback - 8 April 2014

 4,561.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Ipena Inga
7.
Autentiskais L Deris Profesion L S Izgl T Bas Iest D S

Autentiskais L Deris Profesion L S Izgl T Bas Iest D S by Lase J Lija Paperback - 19 January 2015

 2,820.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Lase J Lija
8.
Dzirnavas K T Ristu Piesaiste Latvijas Re Ionos

Dzirnavas K T Ristu Piesaiste Latvijas Re Ionos by Niko Enko Dajana, Vals Ruta and Lingeb Rzi Paperback - 17 June 2014

 4,691.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Niko Enko D...

9.
Latvijas K Ce Ojuma Galam R A T Ls Rvalstu T Ristu Uztver

Latvijas K Ce Ojuma Galam R A T Ls Rvalstu T Ristu Uztver by Kerna Dace Paperback - 3 September 2014

 4,990.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Kerna Dace
10.
Klientu Lojalit Tes Izv Rt Ana Un Anal Ze

Klientu Lojalit Tes Izv Rt Ana Un Anal Ze by Radionova Elina Paperback - 28 July 2015

 2,788.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Radionova E...
11.
Studiju Programmas Direktora K Vad T Ja Kompetence Un T S Pilnveide
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Golubeva Ausma
12.
Pateretaju Uzvedibas Socialekonomiskie F

Pateretaju Uzvedibas Socialekonomiskie F by Krasko Vadims Paperback - 7 November 2014

 3,068.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Krasko Vadims

13.
Konkurences Izzin Anas Vad Ana

Konkurences Izzin Anas Vad Ana by Cekuls Andrejs Paperback - 19 August 2014

 4,584.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Cekuls Andrejs
14.
Telem Rketinga P Rdo Anas Kan La Izveide Uz Mum

Telem Rketinga P Rdo Anas Kan La Izveide Uz Mum by Korotkevi S Igors Paperback - 20 November 2014

 4,291.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Korotkevi S...
15.
Vides Komunik Cijas Instrumenti Liep Jas Pils Tas Pa Vald B

Vides Komunik Cijas Instrumenti Liep Jas Pils Tas Pa Vald B by Fomina an Ela and Zelti a M Ra Paperback - 9 April 2015

 3,867.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Fomina an E...
16.
Talsu Novada T La Att St Bas Koncepcija

Talsu Novada T La Att St Bas Koncepcija by S Ni a Linda Paperback - 15 April 2015

 4,372.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): S Ni a Linda

17.
Pat R T Ju Uzved Ba Kred Tu Tirg

Pat R T Ju Uzved Ba Kred Tu Tirg by Lejniece Ilona Paperback - 26 August 2014

 3,216.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Lejniece Ilona
18.
Ivents Un Notikumu Mened Ments: To B T Ba, Patn Bas Un Pielieto Ana
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): B Rzi
19.
Sievietes K Vad T Jas Saist Ba AR Kolekt Va Veido Anos

Sievietes K Vad T Jas Saist Ba AR Kolekt Va Veido Anos by Runce Ieva Bernadeta Paperback - 6 July 2015

 3,804.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Runce Ieva ...
20.
Iespiesto Materi Lu Aktualit Te T Risma Galam R a Veicin Anai

Iespiesto Materi Lu Aktualit Te T Risma Galam R a Veicin Anai by VILCI a M Ra Paperback - 10 October 2014

 4,300.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): VILCI a M Ra

21.
Prognoz Anas Un L Mumu Pie Em Anas Mode I M Sdienu V Rtspap Ru Tirg

Prognoz Anas Un L Mumu Pie Em Anas Mode I M Sdienu V Rtspap Ru Tirg by Nazarova Jekaterina Paperback - 16 June 2014

 4,355.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Nazarova Je...
22.
M Sdienu Monopoliz Cijas Procesa Nov Rt Anas Metodolo Ija

M Sdienu Monopoliz Cijas Procesa Nov Rt Anas Metodolo Ija by Skoruks Dmitrijs Paperback - 2 June 2014

 5,002.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Skoruks Dmi...
23.
Biznesa Imit Cijas Sp Les

Biznesa Imit Cijas Sp Les by Iltere Daina Paperback - 22 July 2015

 5,000.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Iltere Daina
24.
T Risma Mar Rutu M Rketings

T Risma Mar Rutu M Rketings by Matroze Krista Paperback - 31 July 2014

 3,263.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Matroze Krista

« Previous | Page: 1 2 | Next »

Department

Price

Format

Language

Brands