Select Your City
 

Showing 24 Results


1.
Kartona Iepakojuma Ekodizains Un Inovat VI Dz Ves Cikla Risin Jumi
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Kokla Ova S...
2.
Soci Lekonomisko Faktoru Re Ion L P T Juma Pieredze

Soci Lekonomisko Faktoru Re Ion L P T Juma Pieredze by Krasko Vadims and Voronovs Viktors Paperback - 30 September 2014

 5,697.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Krasko Vadi...
3.
Darba Motiv Ciju Veicino O Faktoru Noteik Ana Valsts P Rvald

Darba Motiv Ciju Veicino O Faktoru Noteik Ana Valsts P Rvald by Jev Uka Ludmila Paperback - 25 March 2015

 2,994.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Jev Uka Lud...
4.
Darbinieku Motiv Cija Inovat Vu Prasmju Apg Anai

Darbinieku Motiv Cija Inovat Vu Prasmju Apg Anai by Ipena Inga Paperback - 8 April 2014

 4,561.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Ipena Inga

5.
Autentiskais L Deris Profesion L S Izgl T Bas Iest D S

Autentiskais L Deris Profesion L S Izgl T Bas Iest D S by Lase J Lija Paperback - 19 January 2015

 2,820.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Lase J Lija
6.
Dzirnavas K T Ristu Piesaiste Latvijas Re Ionos

Dzirnavas K T Ristu Piesaiste Latvijas Re Ionos by Niko Enko Dajana, Vals Ruta and Lingeb Rzi Paperback - 17 June 2014

 4,691.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Niko Enko D...
7.
Studiju Programmas Direktora K Vad T Ja Kompetence Un T S Pilnveide
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Golubeva Ausma
8.
Pateretaju Uzvedibas Socialekonomiskie F

Pateretaju Uzvedibas Socialekonomiskie F by Krasko Vadims Paperback - 7 November 2014

 3,068.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Krasko Vadims

9.
Konkurences Izzin Anas Vad Ana

Konkurences Izzin Anas Vad Ana by Cekuls Andrejs Paperback - 19 August 2014

 4,584.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Cekuls Andrejs
10.
Telem Rketinga P Rdo Anas Kan La Izveide Uz Mum

Telem Rketinga P Rdo Anas Kan La Izveide Uz Mum by Korotkevi S Igors Paperback - 20 November 2014

 4,291.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Korotkevi S...
11.
Vides Komunik Cijas Instrumenti Liep Jas Pils Tas Pa Vald B

Vides Komunik Cijas Instrumenti Liep Jas Pils Tas Pa Vald B by Fomina an Ela and Zelti a M Ra Paperback - 9 April 2015

 3,867.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Fomina an E...
12.
Talsu Novada T La Att St Bas Koncepcija

Talsu Novada T La Att St Bas Koncepcija by S Ni a Linda Paperback - 15 April 2015

 4,372.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): S Ni a Linda

13.
Sievietes K Vad T Jas Saist Ba AR Kolekt Va Veido Anos

Sievietes K Vad T Jas Saist Ba AR Kolekt Va Veido Anos by Runce Ieva Bernadeta Paperback - 6 July 2015

 3,804.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Runce Ieva ...
14.
M Sdienu Monopoliz Cijas Procesa Nov Rt Anas Metodolo Ija

M Sdienu Monopoliz Cijas Procesa Nov Rt Anas Metodolo Ija by Skoruks Dmitrijs Paperback - 2 June 2014

 5,002.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Skoruks Dmi...
15.
Biznesa Imit Cijas Sp Les

Biznesa Imit Cijas Sp Les by Iltere Daina Paperback - 22 July 2015

 5,000.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Iltere Daina
16.
Rzonu Finan U Centri Un Noziedz GI Ieg Tu L Dzek U Legaliz Cija

Rzonu Finan U Centri Un Noziedz GI Ieg Tu L Dzek U Legaliz Cija by Envalds Kaspars Paperback - 3 December 2014

 2,059.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Envalds Kas...

17.
Pakalpojumu Piepras Juma Elast Bas Anal Ze Un Prognoz Ana

Pakalpojumu Piepras Juma Elast Bas Anal Ze Un Prognoz Ana by Radionova Elina Paperback - 30 June 2015

 2,566.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Radionova E...
18.
Slandes Uz M Jdarb Bas Vides Pievilc Ba Latvijas Uz Mumiem

Slandes Uz M Jdarb Bas Vides Pievilc Ba Latvijas Uz Mumiem by Aic Ne Dace Paperback - 17 September 2014

 4,858.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Aic Ne Dace
19.
Vides Ekonomisk S V Rt Bas Noteik Ana Dabas Parkam "Daugavas Loki"
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Mozuma a Linda
20.
Mazumtirdzniec Bas Att St Bas Modelis Latvij

Mazumtirdzniec Bas Att St Bas Modelis Latvij by Jaunkalns Aigars Paperback - 9 April 2015

 3,878.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Jaunkalns A...

21.
Uz Muma Darb Bas Pilnveido Anas Projekts

Uz Muma Darb Bas Pilnveido Anas Projekts by Kripe Ivita Paperback - 12 November 2014

 4,366.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Kripe Ivita
22.
Velot Risma Produktu Izstr de R Gas Pils Tas Teritorij

Velot Risma Produktu Izstr de R Gas Pils Tas Teritorij by Ei S Valdis Paperback - 16 December 2014

 2,899.23
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Ei S Valdis
23.
Latvijas Rvalstu Tie O Invest Ciju Gravit Cijas Modelis

Latvijas Rvalstu Tie O Invest Ciju Gravit Cijas Modelis by Jesi Evska Svetlana Paperback - 10 September 2014

 4,656.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Jesi Evska ...
24.
Finan U Anal Zes Loma Uz Muma P Rvald an

Finan U Anal Zes Loma Uz Muma P Rvald an by Bogdane Jekaterina Paperback - 3 July 2015

 4,239.00
 • Language: Latvian
 • Contributor(s): Bogdane Jek...


Department

Price

Format

Language

Brands